Projecten

In onderstaande lijst staan een aantal projecten waar Artesia de laatste jaren aan heeft gewerkt.

Arbitrage en Second Opinion

Conflicten over hydrologisch onderzoek kunnen op verschillende planmomenten ontstaan: voorafgaand aan een op hydrologisch onderzoek te baseren ingreep of achteraf, indien de optredende hydrologische werkelijkheid ongunstig afwijkt van de voorspellingen. Het eerste geval komt vaak in een bestuursrechtelijke setting aan de orde, waarbij de Raad van State kan verzoeken om een second opinion. Het tweede geval leidt vaak tot een arbitrageprocedure voor een geschillencommissie, waarbij deze commissie onafhankelijke expertise inhuurt. Artesia levert voor beide vormen van onafhankelijke beoordeling de benodigde expertise. Lees verder Arbitrage en Second Opinion

MER-deskundigheid

De expertise van Artesia vindt ook zijn weg als ‘deskundige van de Commissie m.e.r.’ In dit kader dragen we bij aan de beleidsdoelstelling om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over ruimtelijke en milieutechnische ingrepen. De in dit kader inzetbare expertise omvatten de gevolgen van ingrepen op grondwaterdynamiek, grondwaterkwaliteit en verziltingsvraagstukken.