Tijdreeksanalyse (PASTAS) meetnet Brabant Water

PASTAS is een open source software-programma voor tijdreeksanalyse van hydrologische reeksen (zie Github project), voortgekomen uit een samenwerking tussen de TU Delft (Prof. Bakker) en Artesia. Het afgelopen jaar zijn belangrijke stappen gezet om de software zover uit te breiden en te verbeteren dat PASTAS nu inzetbaar is in het hedendaagse toegepast hydrologisch onderzoek.

Met PASTAS is voor Brabant Water NV het hydrologisch meetnet in zijn geheel geanalyseerd met behulp van tijdreeksanalyse. Het is mogelijk gebleken om op een gestructureerde,  geautomatiseerde en daarmee reproduceerbare wijze het meetnet te analyseren. Voor Brabant Water vormt dit de eerste stap in het formaliseren en optimaliseren van de “meetkracht” van haar grondwatermonitoringsnetwerk, thans bestaande uit meer dan 1700 waarnemingsfilters.

In meer dan 70% van de meetpunten kon met deze analyse een relatie worden gelegd tussen de gemeten grondwaterstand en één of meer onttrekkingen van Brabant Water. De uitkomsten zijn zeer bemoedigend en zullen in de nabije toekomst een vervolg krijgen. Nader onderzoek zal nodig zijn om daadwerkelijk te komen tot keuzes in het meetnet, waarbij het niet meten van een effect natuurlijk minstens zo waardevol kan blijken.

Berekende verlaging als gevolg van de grondwaterwinning Seppe met Mm3/jaar onttrekking. De kleur geeft de diepte van het filter aan. Het is duidelijk te zien hoe de verlaging afneemt met de afstand tot de onttrekking.

Methode

Met Python zijn 1725 tijdreeksmodellen automatisch gegenereerd, waarbij in de tijdreeksmodellen de nabij gelegen winningen van Brabant Water als verklarende variabele zijn meegenomen, naast neerslag en verdamping. Vervolgens is in een iteratief proces van optimalisatie, beoordeling van invloeden bepaald welke winningen een effect hebben op elk meetpunt.

Kaart van de berekende verlaging in elke peilbuis als gevolg van de grondwaterwinning Seppe (m per Mm3/jaar).

Zie ook:

Pastas