Benutting van het wateroverschot Kalmthoutse Heide Noord

Het grenspark “De Zoom – Kalmthoutse Heide” is een grensoverschrijdend natuurgebied. De waterhuishouding binnen het Grenspark vormt een belangrijke randvoorwaarde voor bijzondere planten en dierensoorten. Niet overal in het Grenspark voldoet de waterhuishoudkundige situatie. Zo zijn er deelgebieden met te weinig water en onvoldoende waterkwaliteit (Groote Meer) en deelgebieden met juist een overvloed aan water van goede kwaliteit (Kalmthoutse Heide Noord).

Het wateroverschot vanuit het Stappersven wordt door Natuurpunt actief benut voor natuurdoelen in het moerasgebied de Nol. Hierna verlaat het water aan het eind van het watersysteem het natuurgebied (Kalmthoutse Heide Noord) waarna het wordt ingenomen en getransporteerd naar De Groote Meer met behulp van een watertransportleiding.

Artesia heeft het onderzoek verzorgd naar de beschikbare hoeveelheden wateroverschot en de wijze waarop dit overschot beschikbaar kan worden gesteld aan de verschillende natuurdoelen, van Natuurpunt (Stappersven en Nol), en vervolgens kan bijdragen aan het bestendigen van de natuurdoelen in De Groote Meer.Voor het bepalen van de hoeveelheden beschikbaar oppervlaktewater zijn veldmetingen verricht om peil-debiet relaties vast te stellen. Hiermee kon vervolgens het watersysteemsysteem worden geschematiseerd, waarna knijpstuwconstructies zijn ontworpen waarmee Natuurpunt de mogelijkheid heeft gekregen om de waterstromen te sturen en daarmee tevens beschikbaar te krijgen bij het innamepunt van de watertransportleiding.In de winter 2016-2017 is op deze wijze de eerste 186.000 m3 Om verdere achteruitgang van de Groote Meer te voorkomen is een watertransportleiding aangelegd om voorlopig het wateroverschot vanuit de Kalmthoutse Heide te benutten om natuurwaarden in de Groote Meer te behouden.

Rapporten:

1/4: Metingen winter 2012-2013
2/4: Systeem schematisatie
3/4: Scenario-analyse
4/4: Praktijkproef 2013-2014