Berekening vernattingsmaatregelen Groote Peel

In 2015 en 2016 heeft Artesia in opdracht van BTL en de provincie Noord-Brabant berekeningen uitgevoerd aan het oppervlaktewater- en grondwatersysteem in het Natura-2000 gebied de Groote Peel, op de rand van Noord-Brabant en Limburg.

Een vergelijking tussen berekende en gemeten grondwaterstanden/stijghoogten, voor alle meetlocaties met filters op meerdere diepten.

Voor deze berekeningen heeft Artesia een bestaand grondwatermodel sterk aangepast, op basis van de laatste inzichten in de grondwatermodellering en de geologie. Dit aangepaste model berekent onder andere de interactie tussen het oppervlaktewater en het grondwater. De berging in de plassen binnen de Groote Peel wordt hiermee integraal meegenomen, net als de in de Groote Peel aanwezige compartimentering door middel van kades.

Deze berekening is uitgevoerd door het gebruik van een oppervlaktewaterlaag en het gebruik van de rekencode MODFLOW-NWT. Door het gebruik van deze code kan de oppervlaktewater-laag droogvallen, en ook schijnspiegels zijn met deze methode uit te rekenen, twee grote voordelen ten opzichte van een standaard MODFLOW-model.

Het aantal criteria voor de aangroei van hoogveenmos waaraan in de huidige situatie voldaan wordt

Het model is geijkt aan de hand van oppervlaktewater-peilen en aan grondwaterstand en stijghoogte-metingen. Vervolgens zijn in enkele scenario’s wijzigingen aan het water-systeem doorgerekend, als onderdeel van het zogenaamde Life+-plan. Deze wijzigingen betreffen bijvoorbeeld het opzetten van peilen binnen de Groote Peel of het aanleggen van kwelschermen op de rand van de Groote Peel. De effecten van deze wijzigingen op het grondwater- en oppervlaktewaterpijl en de kwel/wegzijging zijn in kaart gebracht, zowel binnen de Groote Peel als in het landbouwgebied erbuiten. Tevens is aan de hand van deze gegevens de geschiktheid voor de aangroei van hoogveenmos geanalyseerd, en hoe dit veranderd in de verschillende scenario’s.