De Groote Meer, systeemanalyse en evaluatie 2016

De Groote Meer,  een groot en bijzonder ven op de Brabantse Wal, laat reeds jaren een grote achteruitgang zien in natuurwaarden. Oorzaken hiervoor zijn de lage waterstanden in combinatie met de toestroom van oppervlaktewater met teveel voedingsstoffen vanuit het landbouwgebied de Steertse Heide in België.

Ontwikkeling zwak gebufferd ven (H3130)

Uit de systeemanalyse die in samenwerking met KWR is uitgevoerd (zie hier) blijkt dat het bereiken van hoge waterpeilen in De Groote Meer wordt bepaald door de hoeveelheid oppervlaktewater die naar het ven kan stromen (voornamelijk in de winter). Het water uit De Groote Meer stroomt echter voortdurend weg doordat het de bodem inzakt. Als de toestroom van oppervlaktewater stopt, dan daalt het waterpeil (veelal in de zomer). De snelheid waarmee het waterpeil daalt doordat het in de bodem zakt is sinds de start van de metingen (1957) gelijk gebleven en ter plaatse van De Groote Meer dus onafhankelijk gebleken van die diepe grondwaterstanden.

De toename van de stijghoogte als gevolg van de afname van de winningen vanaf 2009

Maatregelen die de toestroom van regenwater via het oppervlaktewater of over maaiveld vergroten verdienen de komende jaren de aandacht, bijvoorbeeld effecten van veranderd landgebruik en bodemverstoringen. Ook de mate van invloed van de grondwaterwinningen op de oppervlaktewatertoestroom naar de Groote Meer zal een onderdeel zijn van deze vervolgonderzoeken.

Echter, de waterkwaliteit van dit toestromende water mag niet uit het oog worden verloren, uit de systeemanalyse en eerder onderzoek door de Universiteit Antwerpen komt namelijk duidelijk naar voren dat het thans inkomende water vanuit de Steerste Heide nog decennia van een te slechte kwaliteit zal zijn.

Leidingtrace watertransportleiding (indicatief) vanaf de Oude Moervaart naar De Groote Meer

Om de tijd te overbruggen naar definitieve oplossingen, is in december 2016 een watertransportleiding gereed gekomen. Hiermee kan onbezoedeld water vanuit de Kalmthoutse Heide in De Groote Meer worden gebracht zodat de aanwezige natuurwaarden in de tussentijd behouden kunnen blijven.

Het volledige rapport is hier na te lezen.