Horizontale put Macharen

Brabant Water overweegt het huidige winsysteem bij Macharen te vervangen door een horizontale put (Radial Collector Well of RCW). Om de effecten hiervan te onderzoeken, is gebruik gemaakt van een specifiek op horizontale putten toegeruste modellering. Met behulp van het analytisch grondwatermodel TimML is de verblijftijd en de herkomst van het te winnen water bepaald.
Geohydrologisch schematisatie van het model met inhomogeniteit (stroomgordel).

Bij de modellering is vooral gekeken naar het effect van de richtingen van de strengen in relatie tot de regionale stroming. Met behulp van de modellering is inzicht verkregen hoe dit aspect de verblijftijd en herkomst van het grondwater beïnvloed.

De modellering is uitgevoerd met behulp van ArtTim, gebruikmakend van TimML (meerlaags analytisch grondwatermodel ontwikkeld door Mark Bakker). Hierbij is het Tim-element collectorwell gebruikt, een speciaal ontwikkeld element waarmee stroming naar horizontale strengen kan worden berekend.

In deze studie is gebruik gemaakt van de volgende elementen:

  • Hydrogeologie (aq);
  • Inhomogeniteit (polygoninhom);
  • Regionale stroming met behulp van driepuntsreferentie (triple);
  • Waterlopen met peil (reslinesink);
  • Grondwateraanvulling (circareasink);
  • Horizontale put (collectorwell);
  • Verticale putten (well)

Met behulp van een stationaire modellering is voor verschillende scenario’s van de geplande horizontale winning de 100 jaars-zone berekend.

Intrekgebied voor één van de scenario's

Daarnaast is gekeken naar de waterkwaliteit (gebruikmakend van PHREEQC) en de kans op eventuele chemische verstopping van de horizontale winning. Een van de overwegingen bij de vervanging van de huidige winmiddelen door een horizontale put is de inschatting in hoeverre de kans op verstopping van zo’n horizontale put afwijkt van die van de huidige (verticale) putten.

De kans op chemische putverstopping hangt samen met het mengen van verschillende watertypen. De kans op chemische putverstopping is vooral groot indien in de put watertypen met uiteenlopende redoxniveaus mengen. De range van redoxniveaus loopt van aëroob (zuurstof- en/of nitraathoudend water) tot anaëroob (water zonder zuurstof en/of nitraat; met >0.5 mg/l ijzer in concentratie). In geval van menging van aëroob met anaëroob water kunnen snel (ijzer)neerslagen optreden, die gepaard gaan met sterke biologische groei: twee belangrijke oorzaken van putverstopping.