MER de Zilk

Berekening van de hydrologische effecten van het herstel van de natuurlijke duinhydrologie in en buiten het duin en ontwerp van mitigerende maatregelen, met behulp van een gedetailleerd MODFLOW-model, gekoppeld aan het analytische elementenmodel TIM.

De provincies Noord- en Zuid-Holland streven ernaar om de winning van natuurlijk duinwater te reduceren en de natte natuur in de Amsterdamse Waterleidingduinen te herstellen. Dit streven sluit aan op de ambitie van Waternet om haar waterwinning te optimaliseren. In samenwerking met Oranjewoud is daarvoor een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld.

Luchtfoto van de Amsterdamse Waterleidingduinen
Model-resultaat voor één van de scenario's.


Om voorspellingen van de effecten van duinvernatting te kunnen doen, is gebruik gemaakt van geohydrologische modellering. Hiervoor is als basis het geoptimaliseerde AMWADU-grondwatermodel van Waternet gebruikt, dat voorafgaand en tijdens de MER-studie uitgebreid gekalibreerd is. Ten behoeve van deze MER zijn door Artesia enkele specifieke processen aan dit model toegevoegd. Het belangrijkste is de koppeling met het analytische elementenmodel TIM. Hierdoor werd het mogelijk op zeer gedetailleerde schaal (binnen de aangrenzende bollen-percelen) een voorspelling te doen van de effecten op kwel en grondwaterstand.