Wateroverlast Vredeoord

Philips wil op termijn de grondwaterwinning Vredeoord stoppen. Dit zal gevolgen hebben voor het grondwatersysteem van de omringende gebieden. Momenteel ondervinden enkele gebieden nabij Vredeoord wateroverlast gedurende natte perioden. De gezamenlijke overheden zijn in overleg met Philips om te voorkomen dat door beëindiging van de winning de wateroverlast toeneemt of ontstaat. In opdracht van Brabant Water heeft Artesia met behulp van een pompproef het effect van de winning berekend en zijn de grondwatermeetpunten in de omgeving van Vredeoord getoetst op een grondwateroverlastcriterium.

Berekende stationaire verlagingen bij verschillende onttrekkingshoeveelheden
Voorbeeld resultaat van een meetpunt.


Om het effect van de sluiting te voorspellen is van mei t/m augustus 2006 een pompproef uitgevoerd, waarbij winning Vredeoord in capaciteit is teruggebracht naar een minimum niveau. De veranderingen in grondwaterstanden en stijghoogten zijn met behulp van Divers hoogfrequent geregistreerd. Door middel van tijdreeksanalyse met behulp van Menyanthes is de invloed van winning Vredeoord op het grondwatersysteem in de omgeving bepaald. Op basis van deze resultaten is het effect van de winning op stijghoogten en grondwaterstanden bij de verschillende winninghoeveelheden (en tevens bij het eventueel geheel stopzetten van de winning) voorspeld.

Geïnterpoleerd effect bij stopzetten winning Vredeoord. Het gebied wordt begrensd door de 1 cm contour.

In de omgeving van Vredeoord zijn 74 meetpunten beschikbaar waar getoetst kan worden op het grondwateroverlastcriterium. De beschikbare meetpunten hebben een zodanige ruimtelijke spreiding dat een redelijk representatief beeld van het grondwatersysteem kan worden verkregen. De conclusies uit deze rapportage hebben alleen betrekking op deze meetpunten. Specifieke ruimtelijke uitspraken over grondwateroverlast (hectare/dagen) levert het uitgevoerde onderzoek niet op.

Een duidelijk ruimtelijk verband tussen optreden van grondwateroverlast en het effect van de winning Vredeoord is niet aanwezig. grondwateroverlast zal in zijn algemeen dus niet per definitie het gevolg zijn van het staken van de winning Vredeoord. Locale omstandigheden (bodemopbouw, ontwatering) rond een meetpunt zijn meer bepalend.

De gevoeligheid van de winning Vredeoord op de grondwateroverlast is beperkt. In de historische grondwatersituatie was de bijdrage in de vermindering van de grondwateroverlast beperkt tot 6% van de meetpunten.

Effect van het stoppen van de winning gesuperponeerd op de tijdstijghoogtemetingen