TIM modellen Margraten

Om een aantal nog nader te bepalen hydrologische vragen te beantwoorden is het wenselijk dat van de winplaatsen van WML grondwatermodellen worden gemaakt. Omdat in ieder geval de berekening van verblijftijd-zones gewenst is, moeten de modellen een grote mate van detail rond de winputten hebben.

De putten vormen zelf de dominante hydrologische factor, die het stromingsveld bepaalt. De exacte ligging van de filters is daarom een belangrijk element dat de betrouwbaarheid van de berekende ligging van de reistijd-zones bepaalt. Op grotere afstand van het puttenveld wordt de stroming echter gedomineerd door geologische gelaagdheid en topografie en de ligging van lokale en regionale ontwateringsmiddelen.

Overzicht TIM model met geologische eenheden (aq- en polygoninhom elementen) en de waterlopen (reslinesink element) met gemiddeld waterpeil.

De geologische eigenschappen zijn vaak bepaald voor grotere ruimtelijke eenheden en moeten dus ook in grovere eenheden worden geschematiseerd. De drainagemiddelen zijn van grote betekenis voor de grondwaterstroming en moeten daarom dus bij voorkeur binnen het invloedsgebied van de winputten in detail worden meegenomen. In Limburg hebben breuken in sommige gevallen een grote hydrologische betekenis, waarbij zowel sprake kan zijn van horizontale barrièrewerking als van verticale kortsluitstroming tussen lagen. Bovenstaande overwegingen leiden er toe dat analytische modellen een zeer goede benadering van de werkelijkheid kunnen opleveren. Daarom heeft WML opdracht gegeven tot het opstellen van een aantal analytische modellen met behulp van het analytische computerprogramma TimML.

Berekende stijghoogte in modellaag 3

Voor deze opdacht zijn Tim-modellen gebouwd van de winningen IJzeren Kuilen, De Tombe en Heer-Vroendaal. De winputten van de winningen (alle gelegen op het Plateau van Margraten) zijn in de figuur hiernaast weergegeven. Van het gebied rondom elke winning is een clustermodel gemaakt bestaande uit verschillende TIM elementen. Deze stationair analytische grondwatermodellen bestaat uit 5 modellagen.

De geologie van het modelgebied varieert aanzienlijk en is van groot belang voor het regionaal stijghoogtebeeld. Aan de hand van de metingen van de waarnemingsfilters is de geohydrologische schematisatie van de TIM elementen aq en polygoninhom zo goed mogelijk geoptimaliseerd, zodat er met het clustermodel een representatief stijghoogtebeeld wordt berekend. Hierbij wordt de geohydrologische kennis van het gebied (REGIS beschrijving en situatieschetsen) als uitgangspunt genomen.

Binnen dit clustermodel zijn de winputten als het TIM element well meegenomen; de waterlopen als reslinesink, de grondwateraanvulling als circareasink en de regionale grondwaterstroming als triple. Met het programma ArtTim zijn de TIM modellen doorgerekend.

Naast deze winningen heeft Artesia ook de TIM modellen van de winningen Craubeek, Roodborn, Roosteren, Grubbenvorst, Waterval en Geulle gemaakt.