Werkvelden

Artesia is gespecialiseerd in onderzoek aan de waterhuishouding en het watersysteem en werkt aan praktische oplossingen van hydrologische problemen van vandaag. Voorbeelden hiervan zijn: verdroging, verzilting, grondwaterbeheer en grondwaterwinning, putverstopping, herinrichting van oppervlaktewatersystemen, gevolgen van klimaatsverandering op grond- en oppervlaktewater als mede de gevolgen van (diffuse) verontreinigingen op het watermilieu.

Een vraagstelling in ons vakgebied is vaak gekoppeld aan de werking van het hydrologisch systeem. Artesia richt zich in eerste instantie op het doorgronden van dit hydrologisch systeem, zodat de essentie van de vraagstelling wordt achterhaald en een doelgerichte oplossing kan worden aangedragen.

Onze kernactiviteit is het ontwikkelen en toepassen van rekenmethoden voor het beschrijven van hydrologische en hydrochemische processen. Wij kunnen veel voor u doen op deze en aanverwante vakgebieden. Vanuit deze basis adviseren wij over beheersing en verbetering van het watermilieu.

Hydrologisch adviesbureau