Het Wierdense Veld

Het Wierdense Veld is een N2000-gebied, waar nog levend hoogveen voorkomt. Het voortbestaan daarvan wordt bedreigd door veranderende omstandigheden in de hydrologie, het klimaat en de depositie. Het LTO coördineert de planontwikkeling om de habitattypen in dit gebied te behouden. Artesia beoordeelt binnen die planontwikkeling de verwachte effectiviteit van de hydrologische maatregelen. De bijdrage van Artesia concentreert zich op drie elementen:

  • Begeleiding van de hydrologische schematisatie en de hydrologische modelberekeningen door Tauw.
  • Veldinventarisatie van de hydrologische condities, waaruit geconcludeerd kon worden dat er nog een groot aantal ‘lekkages’ in de veenlaag voorkomen ter plaatse van oude veenputten en langs vroegere droogleggingsinitiatieven. Door de lage stijghoogte onder het veen, zorgen deze veendoorsnijdingen voor een verhoogd waterverlies vanuit de veenlaag.
  • Opstellen van een methode om de effectiviteit van hydrologische ingrepen in de randzone buiten het Wierdense Veld op de veencondities te bepalen, gebaseerd op het onderzoek van (Hendriks & Akker, 2016). Deze methode is ook gepubliceerd in Stromingen 2019-3 (Beekman, 2019).

Hydrologisch adviesbureau