Waterinnovatieprijs

Op 27 april zijn de winnaars van de AGV Waterinnovatieprijs bekend gemaakt. De prijs is een initiatief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De ontziltingssmachine, een inzending van Artesia, is in de categorie Bedrijven en belangenorganisaties gehonoreerd met een eervolle vermelding.

De diepe polders in de kustzone van Nederland hebben last van verzilting door het aantrekken van zout grondwater. Dit proces is een geleidelijk toenemend probleem, onlosmakelijk verbonden aan de aanleg van de polders zelf. De verzilting manifesteert zich het sterkst in het oppervlaktewater en wordt hier bestreden door verversing met rivierwater. De verwachting is dat in de toekomst dit water steeds vaker niet beschikbaar is. Het achterliggende probleem van de verzilting wordt er bovendien niet mee opgelost en dat vormde de aanleiding om naar alternatieven te zoeken.

Ons onderzoek richtte zich op de volgende vragen:
• Welke condities zijn nodig om verzoeting in momenteel verziltende omstandigheden tot stand te brengen?
• Is het mogelijk het afwateringssysteem in de winter te gebruiken voor de afvoer van extra zout water?
• Is het mogelijk het polderwater gedurende de zomer zoet te houden met gebiedseigen water?

Het haalbaarheidsonderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat het goed mogelijk is om de verzilting in polders te stoppen en de zoetwaterbuffer in de bodem aanzienlijk te vergroten. De meest tot de verbeelding sprekende methode, qua principe en economische haalbaarheid, is het toepassen van verticale drainage onder bestaande waterlopen in verziltende polders. De autonome werking van verticale drainage is een verhoogde zoutwater/afvoer in de winter. Het is met een simpele voorziening mogelijk om de drainage-periode regelbaar te maken. Het effect van verticale drainage is dat een groter deel van het neerslagoverschot infiltreert en de zoetwaterbuffer in de bodem vergroot. Deze buffer wordt in de zomer aangesproken. Doorspoeling op basis van zoutgehalte is dan overbodig.