Arbitrage en Second Opinion

Conflicten over hydrologisch onderzoek kunnen op verschillende planmomenten ontstaan: voorafgaand aan een op hydrologisch onderzoek te baseren ingreep of achteraf, indien de optredende hydrologische werkelijkheid ongunstig afwijkt van de voorspellingen. Het eerste geval komt vaak in een bestuursrechtelijke setting aan de orde, waarbij de Raad van State kan verzoeken om een second opinion. Het tweede geval leidt vaak tot een arbitrageprocedure voor een geschillencommissie, waarbij deze commissie onafhankelijke expertise inhuurt. Artesia levert voor beide vormen van onafhankelijke beoordeling de benodigde expertise.

Uitgevoerde Second Opinions:

Relatie tussen neerslag en afvoer voor de watertoets.
Inundatie na winterse neerslag.
  • Beoordeling van de vraag of de verstopping van een stedelijk drainagesysteem met ijzerafzetting voorzien had moeten worden bij de aanleg. (Arbitrage zaak);
  • Beoordeling van de vraag of het onderbouwende onderzoek voor de watertoets van een nieuwbouwwijk voldoende inzicht geeft in het toekomstige hydrologische functioneren. Daarbij speelt onder meer de vraag of voldoende rekening is gehouden met specifieke seizoensgebonden effecten van de optredende inundaties (second opinion in opdracht van de Raad van State);
  • Beoordeling onderbouwing vergunningaanvraag voor de verdieping en uitbreiding van het Valkenburgse Meer. Hierbij zijn in samenwerking met C. Maas (Kiwa) en G. Oude Essink (TNO-NITG) de gegevens over het Valkenburgse Meer opnieuw bekeken en zijn door middel van principeberekeningen, vuistregels en resultaten van veldonderzoek de te verwachten effecten in beeld gebracht. Het hieropvolgende onderzoek heeft zich met name gericht op de kans op verslechtering van de waterkwaliteit in de plas, ten gevolge van het verdiepen van de plas. Het onderzoek is uitgewerkt langs drie lijnen:
    • Wordt tijdens het verdiepen het zoet/brak-grensvlak doorsneden?
    • Wat gebeurt er met de kwel/wegzijging in de plas na verdieping?
    • In hoeverre worden verhoogde chloride/nutriënten gehalten onder in de plas gemengd over de plas?
Principetekeningen van de werking van het Valkenburgse Meer, met van boven naar beneden: 1) dwarsdoorsnede over een watervoerende laag met uniforme stroming van twee watertypen van links naar rechts. 2) Zelfde doorsnede met een gegraven plas met aantrekken van water vanwege de stromingspreferentie door de plas. Verzilting van de plas is mogelijk. 3) Zelfde doorsnede, maar nu draineert de plas water. Verzilting van de plas is waarschijnlijker. 4) Zelfde situatie, maar nu infiltreert de plas effectief. Verzilting van de plas en verontreiniging van het grondwater benedenstrooms zijn beide mogelijk.