Water bergen op maaiveld

In het kader van het project ‘Vasthouden bij de bron’ is in West-Brabant een proefgebied  ingericht waar, in tijden van hoge afvoer, berging op maaiveld wordt toegestaan. De vraagstelling bij deze pilot was hoeveel piekreductie hiermee bereikt kan worden en in hoeverre dit principe opschaalbaar is naar een significant deel van een stroomgebied.

retentiegebied (blauw) binnen het invanggebied (zwarte lijn)
retentiegebied (blauw) binnen het invanggebied (zwarte lijn)

De waterbalans van het proefgebied is daartoe beschreven met een set vergelijkingen, die worden opgelost in de ODE-package binnen MATLAB ®. Dit stelsel vergelijkingen is gefit aan de metingen. Uit deze analyse bleek dat er behalve de processen die in de meetopzet waren voorzien, de run-off als extra proces moest worden toegevoegd. Het al dan niet optreden van run-off is echter niet waargenomen en vormt in de analyse dus een onzeker element.

Uit de modellering en de data-analyse blijken de volgende conclusies ten aanzien van de reductie van de piekafvoer:

  • Een knijpconstructie helpt met het reduceren van de piek-afvoer en is daarin effectiever dan een standaard stuw.
  • In tijden van hoge neerslag zorgt een (knijpconstructie) obstructie in de afwatering voor inundaties.
  • De effectiviteit is sterk afhankelijk van de retentie-eigenschappen achter de knijpconstructie: indien het inundeerbaar oppervlak groot is voor de overlaat in werking treedt, dan is de effectiviteit groot.
  • Geschikte locaties zijn zeldzaam.

Omdat de knijpconstructie tot een lager slootpeil in de recessie-periode leidt,  neemt  het risico op verdroging toe.

schema retentiemodel
schema retentiemodel