Chloride-onderzoek Nuland, Loosbroek en Veghel

Brabant Water onderzoekt de duurzame wincapaciteit van het diepe pakket op de winlocaties Nuland, Loosbroek en Veghel. Deze winningen zijn gesitueerd op locaties waar zich op geringe afstand water met hoger chlorideconcentraties bevindt. Brabant water wil graag inzicht in de chloride-ontwikkeling op lange termijn (50 tot 100 jaar).

Een vergelijking van gemeten en gesimuleerde chloride-concentraties bij Nuland
Een vergelijking van gemeten en gesimuleerde chloride-concentraties bij Nuland

Om deze vraag te beantwoorden is ervoor gekozen de winningen te schematiseren in 3D grondwatermodellen, waarmee stof- en dichtheidsstroming berekend kan worden. De geohydrologische schematisatie van de modellen is in eerste instantie geënt op het in ontwikkeling zijnde Brabant-model. Dit model is zowel in gelaagdheid als in het horizontale vlak verfijnd om te kunnen rekenen op pompput-niveau.

Ten behoeve van de ijking aan de historische chloride-ontwikkeling is een reconstructie gemaakt van de onttrokken debieten van elke pompput. Aangezien de winning in Nuland bijvoorbeeld al vanaf de 19e eeuw in gebruik is, dienden aannames gedaan te worden voor debietverdelingen uit het verleden.

De reconstructie van de chloride-ontwikkeling is afhankelijk van de opgegeven start-situatie voor de chlorideverdeling. Uit de analyse-gegevens van de pompputten en de waarnemingsfilters rond de winningen is een eerste schatting gemaakt in van deze start-verdeling en verfijnd tijdens de ijking. Nuland heeft een rijke historie aan geopende en weer afgestoten winputten met bijbehorende waarnemingsputten. De bodemopbouw bij Nuland is complex. In het verleden is hier dan ook op verschillende manieren onderzoek naar gedaan waaronder seismisch onderzoek naar de gelaagdheid en temperatuur-traceronderzoek naar de herkomst van het water. Tijdens de ijking konden deze gegevens in samenhang met de ontwikkeling van de chlorideconcentraties worden bekeken, leidend tot een aangepaste waarschijnlijke hydrogeologische schematisatie rond de winning.

Uit de gesimuleerde scenario’s bleken de verziltingsrisico’s bij Loosbroek en Veghel gering. Bij Nuland is het verziltingsrisico meer afhankelijk van het gekozen scenario.

Het resultaat van de modellering (achtergrond) en de metingen (bolletjes) rond 1 januari 2010. Dit betreft een doorsnede door de kleilaag bij Nuland.
Het resultaat van de modellering (achtergrond) en de metingen (bolletjes) rond 1 januari 2010. Dit betreft een doorsnede door de kleilaag bij Nuland.