Grondwatertoestroming Oosterduinse meer

In het Oosterduinse meer belemmert de waterkwaliteit de recreatie. Daarom wil het Hoogheemraadschap van Rijnland in kaart brengen wat de oorsprong van het water in het meer is, zodat maatregelen ter bevordering van de waterkwaliteit afgewogen kunnen worden. Omdat de grondwatercomponent een belangrijke post vormt in de waterbalans van het meer is met behulp van grondwatermodellering herkomst en dynamiek nader in kaart gebracht.

Stroomlijnen teruggerekend vanuit de onderkant van het Oosterduinse meer. De kleur geeft de reisduur aan. De witte peil in de bovenste figuur geeft de kijkrichting van de onderste figuur aan.

De berekeningen zijn uitgevoerd met het bestaande AMWADU-model van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Voor dit doel is het model op een aantal punten verfijnd en aangepast. De modelberekening ondersteunen de conclusies uit de eerder uitgevoerde waterbalansstudie dat grondwatertoestroming een substantieel aandeel vormt in de waterbalans van het meer. De oorsprong van dit grondwater blijkt vooral in de polders tussen het meer en de duinen te liggen.

Op basis van de waterbalans van het Oosterduinse meer, die, naast de grondwatervoeding, bestaat uit neerslag, verdamping en boezem-interactie, is een zoutbalans opgesteld. Deze zoutbalans leunt op enkele aannamen ten aanzien van de chlorideconcentratie van de deelfluxen. In deze balans benadering vormt de onbekende interactie met de boezem de sluitterm voor de balansberekening. Deze interactie is via deze methode bepaald op ongeveer 50% van de grondwaterinflux, wat correspondeert met eveneens circa 50% van de gemiddelde neerslag. Om de berekende dynamiek van de balans te laten matchen met de metingen in de plas moet bovendien worden aangenomen dat circa 2/3 van het plasvolume niet meedoet aan de menging. Een aanbeveling van het onderzoek is dan ook om nadere metingen te verrichten: metingen verspreid over de plas op verschillende dieptes. Het nader bepalen van de interactie tussen plas en boezem is lastiger te realiseren.

Fit van de chlorideconcentratie op basis van de gemodelleerde fluxen op de waarnemingen in het Oosterduinse Meer