Hydrologische Interpretatie SkyTEM-metingen Ameland

In 2011 heeft SkyTEM met behulp van een helikopter de ondergrond van Ameland in kaart gebracht. Het resultaat van deze exercitie bestaat uit een geo-elektrisch weerstandbeeld. Om dit beeld geohydrologisch te interpreteren heeft Vitens aan Artesia gevraagd de SkyTEM metingen met andere metingen te vergelijken. Ook is de diepte van het zoet-zout-grensvlak en het voorkomen van een kleilaag uit de data afgeleid.

Deze vlakken zijn bepaald met reproduceerbare regels die worden toegepast binnen het verticale weerstandsmodel van een meetlocatie. De zoet-zout grensvlakken zijn afgeleid van de absolute waarde van de weerstand (in ohm m). Het voorkomen en de diepte van de kleilaag zijn afgeleid via een automatische procedure, uitgevoerd rond de van lokale minima van het verticale weerstand-beeld.

Vergelijkingen zijn gemaakt met de REGIS-schematisatie en alle beschikbare velddata: boringen, boorgatmetingen, stijghoogte-metingen, chloride-metingen, VES-profielen. De vlakken laten goede overeenkomsten zien met analyses en boringen. Echter, de ruimtelijke resolutie is veel hoger (20829 meetlocaties t.o.v. 63 diepe boringen).

Zuid-noord doorsnede met de SkyTEM-metingen (balkjes zonder rand) door de westkant van Ameland, met enkele boringen (dunne balkjes), grondwaterstand-metingen (zwarte tekst), chloride-analyses (rode tekst), VES-profielen (balkjes met rand) en de afgeleide vlakken (lijnen volgens legende rechtsonder).
De Diepte van het zoet-zout grensvlak boven de klei. Waar de figuur niet is ingekleurd (wit) is het volledige bovenste watervoerende pakket zoet en bevindt zich ook zoet water onder de klei.

De lokale waarden zijn geïnterpoleerd naar een regelmatig vlakdekkend vloeiend grid, waarvan de onzekerheid is aangegeven. Deze grids zijn uitermate geschikt om te gebruiken als startwaarde voor de ijking van een grondwatermodel.