Meetnet Budel diep

Brabant Water is een traject gestart om de middeldiepe winning in Budel te verplaatsen naar Eindhoven. Gelijktijdig wordt er een deel van de diepe onttrekking vanuit Nuland naar Budel verplaatst. Hiertoe is een MER-procedure doorlopen. De vergunning voor deze reallocatie is inmiddels afgegeven. Op dit moment is het voornemen om vanaf begin 2012 de middeldiepe winning te gaan afbouwen en de diepe winning te gaan opstarten. Om deze effecten te monitoren zal een grondwatermeetnet ingericht worden voor het middeldiepe en diepe watervoerende pakket.

Nieuwe meetpunten in relatie tot beschikbare meetpunten en aanwezige onttrekkingen in de omgeving van de winning Budel

Met deze monitoring wordt beoogd om de verlaging van de grondwaterstijghoogte in het diepe watervoerende pakket vast te stellen. Hiervoor is een meetplan uitgewerkt waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande meetpunten, deze zijn dan ook geïnventariseerd. Drie aanvullende meetpunten worden voorgesteld in de directe omgeving van de winning Budel.

De meetpunten worden uitgevoerd met automatische drukopnemers. Voor de meetpunten richting het breukensysteem van de Feldbiss (België) wordt aanbevolen om alle beschikbare filters met een automatische drukopnemer uit te rusten. Voor de overige meetpunten kan worden volstaan met een drukopnemer in het diepe watervoerende pakket direct beneden de Brunssumklei.

Naast het registreren van de stijghoogten is een goede registratie van de overige onttrekkingen rond de winning Budel noodzakelijk. Met deze informatie in combinatie met gegevens van neerslag, verdamping en luchtdruk kan op een later moment het effect van de diepe winning Budel op de stijghoogten worden bepaald, bijvoorbeeld met behulp van tijdreeksanalyse.