’t Merkske en Bremer

Hydrologische onderbouwing inrichtingsplannen

In het kader van de inrichtingsplannen het Merkske en Bremer is een optimalisatie van de waterhuishouding uitgevoerd voor de stroomgebieden van Het Merkske en de Bremer. De optimalisatie omvatte zowel de landbouwfunctie als de natuurdoeltypen. Het project is uitgevoerd in samenwerking met RPS, waarbij Artesia de hydrologische analyse heeft uitgevoerd en RPS de functieafweging en de inrichtingsaspecten heeft uitgewerkt.

De hydrologische studie is voor een belangrijk deel gebaseerd op berekeningen met grond- en oppervlaktewatermodellen. Van het gebied waren reeds SIMGRO en SOBEK-modellen beschikbaar. Voor dit project zijn de SIMGRO-modellen omgezet naar MODFLOW en de SOBEK-modellen verder gededailleerd en gekoppeld aan de SIMGO-uitvoer. Beide modellen vormden een analyse-hulpmiddel bij de evaluatie van effecten van maatregelen.

De grond- en oppervlaktewatermodellen zijn gebruikt om het inrichtingsplan voor de stroomgebieden Bremer en ‘t Merkske te toetsen aan de hydrologische criteria voor natuurlijke beken: stroomsnelheid, waterdiepte, inundatierisico’s, verandering van de grondwaterstanden en kwel. De hydrologische gevolgen van de beoogde inrichtingsmaatregelen beïnvloeden de mogelijkheden voor natuurontwikkeling en landbouw. De inrichtingsmaatregelen omvatten de volgende ingrepen:

  • Verwijdering van drainage en verondiepen detaildrainage in het grondwatermodel
  • Verwijderen kunstwerken
  • Herprofilering van de waterlopen:
    • Verondiepen profielen
    • Invoer nieuwe profieltypen
  • Dempen waterlopen
  • Omleiding en aanleg nieuwe waterlopen

De effecten van de ingrepen op de stromingscondities in de waterlopen zijn scenario-gewijs met SOBEK berekend. De effecten van de gewijzigde peilen op het grondwatersysteem (grondwaterstanden, kweldruk en dynamiek) zijn met MODFLOW berekend, inclusief de effecten op de beekafvoer en de kans op droogval van de waterlopen.

SOBEK invoer model 't Merkske

De effecten van deze ingrepen op de grondwaterdynamiek, kweldruk, inundatie en stromingskarakteristieken zijn in beeld gebracht en vergeleken met de huidige situatie, waarna een optimalisatie scenario is ontworpen met daarin het meest gunstige inrichtingsontwerp.

Effect ingrepen op de GHG (verschil (m) t.o.v. huidige situatie- scenario)