Kwantificering N-bronnen in twee Zeeuwse polders

Het oppervlaktewater in het landelijk gebied in Zeeland bevat vrijwel overal een te hoge concentratie stikstof. Het effectief terugdringen van de stikstofconcentratie vergt kennis van de herkomst. Aan Artesia is gevraagd om deze kennis uit metingen af te leiden. 

Hiertoe heeft de provincie Zeeland een meetcampagne uitgevoerd met hoogfrequente metingen (met behulp van sensortechnologie) van het concentratieverloop in 4 waterlopen met een uiteenlopende hydrologische positie. Uit die metingen bleken visueel duidelijke verbanden tussen de hydrologische dynamiek en de waterkwaliteit.

Een overzicht van de hoogfrequente kwaliteitsmetingen in één van de polders.

Op basis van deze contrasten in de dynamiek en de concentratie van de verschillende deelfluxen kon via een modelconcept de herkomst naar de verschillende bronnen worden afgeleid. De hoogfrequente metingen geven voor het eerst inzicht in de de snelle flucuatie van de concentratie in oppervlaktewater en vormen dus een zeer veelbelovende aanvulling op de waterkwaliteitsmonitoring en -interpretatie. Geheel zorgeloos zijn de metingen echter nog niet.