MER-deskundigheid

De expertise van Artesia vindt ook zijn weg als ‘deskundige van de Commissie m.e.r.’ In dit kader dragen we bij aan de beleidsdoelstelling om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over ruimtelijke en milieutechnische ingrepen. De in dit kader inzetbare expertise omvatten de gevolgen van ingrepen op grondwaterdynamiek, grondwaterkwaliteit en verziltingsvraagstukken.