Monitoring Grensmaas, WY-protocol

Het Grensmaas-project betreft een groot rivierkundig werk in het Maasdal tussen Maastricht en Roosteren, waarin drie doelen zijn geïntegreerd: hoogwaterbescherming, grindwinning en natuurontwikkeling. Om te voorkomen dat het Grensmaasproject onacceptabele dalingen van de grondwaterstand in de Vlaamse Vogel- en Habitat- Richtlijngebieden (VHR-gebieden) zou veroorzaken, is door Kiwa Water Research (KWR) in opdracht van de Provincie Limburg (PVL) een signaleringsprotocol (WY-protocol) ontwikkeld. Artesia heeft voor Kiwa Water Research het signaleringsprotocol hanteerbaar gemaakt met behulp van een computerprogramma: view_maas.

Schermopbouw van signaleringsprotocol view_maas, met aan de rechterzijde de overzichtskaart.

Het programma berekent de Maaspeilen zoals die geweest zouden zijn zonder Maaswerken en vergelijkt die met de gemeten Maaspeilen. Uit het verschil tussen gemeten en berekend Maaspeil wordt het effect bepaald op de grondwaterstand met behulp van een impulsresponsfunctie. Als het effect onder het gestelde criterium komt, wordt het meetpunt in het programma gemarkeerd. Met view_maas is het mogelijk om deze signalering nader te onderzoeken, zodat de ernst en mogelijke oorzaak van een onderschrijding is te analyseren.

Detail per meetpunt

Per grondwatermeetpunt kan worden gevisualiseerd welk riviersegment de grootste invloed heeft op de grondwaterstand. In dit detail-beeld per meetpunt wordt in de bovenste figuur de verhoging van de grondwaterstand als gevolg van de verschillende riviersegmenten gevisualiseerd. De middelste figuur geeft de verlagingen van de grondwaterstand per riviersegment. De onderste figuur is de totale verlaging/verhoging in het grondwatermeetpunt.

In de overzichtskaart kunnen de volgende kenmerken worden gevisualiseerd:

  • signalering
  • invloedpeilbuis – riviersegmenten
  • invloed riviersegment – peilbuizen
  • verlaging in riviermeetpunten
  • percentage onderschrijdingen
  • maximale onderschrijding