Ondersteuning en projectbegeleiding

Artesia kan ondersteuning bieden in zowel kwalitatieve zin (expertise inbreng) als capacitieve zin (projectspecifieke begeleiding) bij hydrologische projecten.

Deze ondersteuning kan in diverse fasen van een project wenselijk zijn:

  1. definitiefase
  2. aanbestedingsfase
  3. controle uitvoering
  4. evaluatiefase

In al deze fasen kan Artesia een rol vervullen en heeft daar in verschillende situaties ervaring mee.

Ondersteuning in de definitiefase, tot aan de aanbesteding hebben we geboden bij :

  • het opstellen van de offerteaanvraag voor een ‘Onderzoek naar waterkwaliteitseffecten van peilgestuurde diepe drainage in Zeeland’. De toepassing van samengestelde peilgestuurde drainage in Nederland zal naar verwachting sterk toenemen. De onderbouwing van de voordelen is tot dusver nog zwak en er is nog weinig kennis van de te optimaliseren ontwerpparameters: de aanlegdiepte, de drainageafstand en de peilinstelling in relatie tot de opbrengst (teeltcondities) en de output (nutriëntenlast). De effectiviteit wordt momenteel in een studie met verschillende proeflocaties getoetst. Slechts op een locatie (zandgrond) wordt het effect op nutriëntenuitspoeling onderzocht. Deze studie wil voor de Zeeuwse condities de kennis ten aanzien van het toepassingsgebied, de dimensionering en de effectiviteit optimaliseren. De studie is daarin uniek en is van belang voor het gehele Nederlandse zeeklei-areaal (een voor de akkerbouw belangrijke bodemsoort). De studie incorporeert tevens de extra problematiek van de brakke, nutriëntrijke kwel die in veel kustnabije polders speelt. De studie streeft zowel in opzet als in uitwerking naar wetenschappelijke standaards, wat mede inhoudt dat de aanpak en de resultaten vrij beschikbaar zijn in alle stadia van de proef. De filosofie van de initiatiefnemers in deze is dat een dergelijke opstelling de kwaliteit van de proef ten goede komt en het maatschappelijk belang dient. De resultaten van de proef zullen dan ook breed beschikbaar worden gesteld. De proef is inmiddels in uitvoering.
  • het opstellen van een Europese Aanbesteding voor een grondwatermeetnet in een gezamenlijke inspanning van enkele gemeentes en het waterschap in de provincie Utrecht.