Ontwikkeling chloride in ruwwater

Enkele grondwaterwinningen van Evides laten een licht oplopend chloridegehalte zien, van andere winningen blijven de chloride concentraties juist laag en constant. Evides wenst graag inzicht in de oorzaak achter deze verschillen. Belangrijk aspect daarbij is de vraag of de chloridegehalten blijven toenemen of dat deze toename slechts tijdelijk is.

Chlorideontwikkeling bij een onttrekking van 2 miljoen per jaar.

Naast het in beeld brengen van het hydrologische systeem, is met behulp van een eenvoudig rekenmodel de lichte toename van de chlorideconcentraties gesimuleerd en als zodanig ook de te verwachte verzilting ingeschat. Hierbij is gebruik gemaakt van het programma Vlugzout. Deze analytische benadering gaat uit van een meerlagen-systeem van watervoerende en scheidende pakketten. Als startsituatie is het chlorideprofiel opgegeven zoals dat aanwezig was voor de aanvang van de winning. Vervolgens worden stroombaan-berekeningen uitgevoerd. Van iedere stroombaan worden de verblijftijden en bijbehorende chlorideconcentraties berekend waarbij iedere stroombaan representatief is voor eenzelfde debiet. Tot slot kan dan per tijdseenheid de gemiddelde chlorideconcentratie worden  berekend van het totaal onttrokken grondwater.

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat de aangetroffen oplopende chlorideconcentraties gering zijn en daarbij naar verwachting van tijdelijke aard. Het brakke water in de diepe ondergrond dat bijdraagt aan het tijdelijk toenemen van de chlorideconcentraties zal als gevolg van de onttrekking uiteindelijk verzoeten. Dit brakke water wordt vervangen door bovenliggend zoet water. Door goed afsluitende kleilagen onder het bepompte pakket zal naar verwachting geen sprake zijn van opkegeling van nog dieper gelegen zout grondwater.