Dichtheidsafhankelijk Model Terschelling

Het INTERREG project CLIWAT heeft tot doel inzicht te krijgen in het effect van klimaatverandering / zeespiegelrijzing op het grondwater systeem in de kustzone van Nederland tot en met Denemarken. Onderzoek naar de verschuiving van het grensvlak tussen zoet en zout grondwater vormt daarin een belangrijk onderwerp. In dit kader is in september 2009 in opdracht van Vitens middels SkyTEM het zoet-zout grensvlak onder Terschelling in beeld gebracht. SkyTEM is een door een helicopter gedragen meethoepel, die geo-elektrische metingen uitvoert op een hoogte van 25-40 meter boven de grond.

Puntmetingen uit verschillende bronnen en SkyTEM-metingen van de diepte van het zoet-zout-grensvlak. Aan de rechterkant is de helicopter van SkyTEM te zien, met daaronder de meethoepel.
Een ijk-resultaat voor grensvlak, stijghoogten en fluxen.


Naast deze metingen zijn geo-elektrische grondmetingen uitgevoerd en zijn oude metingen uit diverse bronnen verzameld en samengebracht:

  • geleidbaarheids-sonderingen;
  • grondwateranalyses;
  • eerder uitgevoerde geo-elektrische metingen;
  • zoutwachters.

De veelheid van metingen en meetmethoden vormen een ideale basis voor de beoordeling van de uitwisselbaarheid van de verschillende technieken. Het is gebleken dat de SkyTEM-metingen prima passen bij de punt-metingen en qua ruimtelijk inzicht en kosteneffectiviteit zijn te prefereren boven de punt-metingen. Deze blijven echter altijd nodig voor een goede interpretatie van de airborne data.

De hydrologische samenhang van de metingen is met behulp van een geohydrologisch model in MODFLOW/SWI geanalyseerd. Dit model kan de ontwikkeling van het zoet~zout grensvlak dynamisch beschrijven, waarna de nauwkeurige en gebiedsdekkende metingen de mogelijkheid bieden om het model mede op de ligging van het grensvlak te optimaliseren.

Het model kan hierdoor op veel fronten worden ingezet, onder andere voor het schatten van de effecten van klimaatsverandering en op de beschikbaarheid van zoet water op het eiland. Het model is in opdracht van Vitens in samenwerking met DHV ontwikkeld bij het PWT (Pilot Watervoorziening Terschelling)-project. In dat kader zijn berekeningen uitgevoerd die aantonen dat op Terschelling per jaar gemiddeld 200.000 m3 zoet grondwater gewonnen kan worden, zonder nadelige effecten op de natuur (onder de huidige klimatologische condities).

DanishDutchEnglishFrenchGermanItalianSpanish