Verspreidingsrisico’s Alphen a/d Rijn

Ter plaatste van de locatie “Langeroode” in Alphen aan den Rijn is het grondwater verontreinigd. Om inzicht te krijgen in de verspreidingsrisico’s rond deze locatie heeft Artesia in opdracht van IDDS met behulp van een analytisch grondwatermodel de verwachte jaarlijkse verspreiding van het verontreinigde grondwater berekend. Een aanname hierbij is dat convectief, conservatief transport via het grondwater het belangrijkste verspreidingsmechanisme is.

Ligging modelelementen: Grote waterlopen (headlinesink - blauw vlak); Kleine waterlopen (reslinesink - blauwe lijn); Grondwateraanvulling (polyareasink - Gras/braak: paars vlak; Terrein: oranje vlak; Gebouw: rood vlak)

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het analytische elementenmodel TimML. De volgende hydrologische elementen zijn in de modellering opgenomen:

  • geohydrologische opbouw van de ondergrond;
  • regionale grondwaterstroming;
  • oppervlaktewaterpeilen;
  • neerslagoverschot;
  • onttrekkingen en infiltratie.

De verspreiding van de verontreiniging is berekend met behulp van stroompaden, die vanaf uit metingen geïnterpoleerde verontreinigingscontouren beginnen. IDDS heeft deze verontreinigingscontouren op drie dieptes bepaald: resp. op 6 m-mv, 10 m-mv en 25 m-mv. Het verspreidingsvolume na 1 jaar is hieruit bepaald en vergeleken met de grenswaarde voor de acceptabele toename van 5.000 m3 per jaar.

Bodemopbouw uit sondering
Verspreiding op 10m diepte na 1 jaar