Zoet bekken Beveland

Tijdens droge zomers ontstaan in Zuid-Beveland hoge piekverbruiken van het landbouwwater dat door Evides wordt geleverd. In 2009 is een verkennende studie gedaan naar de mogelijkheden voor de aanleg van een voorraadbekken op Beveland waarmee deze piekverbruiken kunnen worden opgevangen.

In het voorraadbekken wordt om deze reden in de winterperiode het peil opgezet, terwijl in zomerperiode het peil zakt als de voorraad wordt aangesproken.

Als goede locatie voor de aanleg van een bekken wordt gedacht aan locaties waar zich zoet grondwater in de ondergrond bevindt. Deze locaties bieden tevens de mogelijkheid om in zomerperioden tijdelijk extra zoet water te winnen als het piekverbruik de bekkenvoorraad te boven gaat. Deze zoetwatervoorkomens bevinden zich op de zogenaamde kreekruggen.

De kreekruggen op Zuid-Beveland herbergen een zoetwatervoorraad die is ontstaan door de hogere ligging van de kreekruggen. Analoog aan de zoetwatervoorkomens in de duinen heeft zich in de loop van de jaren een zoetwaterbel gevormd, welke 10 tot 25 meter diep is. Deze zoetwatervoorraad biedt naar verwachting goede mogelijkheden om pieken in de vraag op te vangen.

De studie heeft aangetoond dat het principe van voorraadvorming van zoet water in een overwegend zoute ondergrond haalbaar is. Nader onderzoek is echter noodzakelijk alvorens deze vorm van buffering in de praktijk kan worden toegepast.

Hieronder zijn twee animaties te vinden van de berekende verandering van het grensvlak tussen het zoete en zoute grondwater, voor verschillende scenario’s:


A) Bekkenpeil 1,00 m+NAP, enkel infiltratie (Scen007)

B) Bekkenpeil 1,00 m+NAP, met jaarlijks in de zomer onttrekking voor waterlevering aan de landbouw (Scen271)