SOBEK

SOBEK is een numeriek programma voor het simuleren van waterbeweging, sedimentbeweging, waterkwaliteit en zoutbeweging in 1 dimensie in geschematiseerde open waterlopen. Het watersysteem dient in SOBEK te worden gedefinieerd als een stelsel van knopen en takken die op een logische manier aan elkaar gekoppeld is. Langs de takken bevinden zich rekenpunten waaraan gebieds-gegevens gekoppeld zijn. Deze gegevens zijn, in het geval waarin water- en sedimentbeweging worden gesimuleerd, onder andere het dwarsprofiel, de bodemwrijving, de initiële waterstand of het diepte en debiet en karakteristieke korreldiameters.

Hydrologisch adviesbureau